Σάββατο 20 Απριλίου 2019warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται για τους μεν φοιτητές πλήρους φοίτησης κατά τους μήνες Ιούλιο- Οκτώβριο, ενώ για τους φοιτητές μερικής φοίτησης κατά του μήνες Οκτώβριο –Αύγουστο του δευτέρου έτους σπουδών τους. Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) μπορεί να εκπονηθεί ατομικά ή ομαδικά, μετά από έγκριση της ΣΕ . Η ΣΕ, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή, στην οποία εκπονήθηκε η εργασία.

 

Σχετικά με την εκπόνηση της ΔΕ ορίζονται τα ακόλουθα:


• Το ακριβές θέμα της ΔΕ καθορίζεται από το φοιτητή σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή.


• Το αργότερο στο τέλος του πρώτου μήνα της περιόδου διεξαγωγής της ΔΕ ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον επιβλέποντα καθηγητή συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο της ΔΕ. Σε αυτό αναφέρονται το θέμα, ο στόχος, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της εργασίας. Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.


• Η ΔΕ πρέπει να διακρίνεται από έκταση και ποιότητα μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι μέσω αυτής ο φοιτητής αποδεικνύει ότι κατέχει πλήρως τη γνώση του επιστημονικού πεδίου της εργασίας.


• Η ΔΕ πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της περιόδου διεξαγωγής της.


• Αν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική του εργασία μέσα στα ανωτέρω προβλεπόμενα χρονικά όρια, δικαιούται παράταση ενός (1) μήνα μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή.


• Ειδικότερα θέματα που αφορούν στη συγγραφή της Δ.Ε., όπως π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, βαθμολόγηση κ.λ.π. ορίζονται στον Οδηγό και τον Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας.


• Η παρουσίαση της ΔΕ γίνεται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Μετά την παρουσίαση, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την εξεταστική επιτροπή. Για την καταχώρηση της βαθμολογίας της ΔΕ, το πρακτικό παρουσίασης, υποβάλλεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.


• Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Σχολής και κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής και τη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ με σκοπό να διατεθεί σε σχετικά αποθετήρια συστήματα.