Σάββατο 20 Απριλίου 2019warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Διδακτορικών Σπουδών Έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα γνωστικά αντικείμενά της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν αφενός στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παράλληλα, τα διδακτορικά προγράμματα αποτελούν για το Τμήμα, αλλά και το Πανεπιστήμιο συνολικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής έρευνας που συντελείται στα πλαίσια τους.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του (http://www.postgraduate_accfin.aueb.gr/Files/Kanonismos%20Didaktorikon%20Spoudon_updated_May%202018.pdf )

Το Τμήμα έχει σήμερα περίπου τριάντα ενεργούς υποψηφίους διδάκτορες, οι οποίοι εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή σε γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής ή της Λογιστικής. Στα πρώτα δεκαοκτώ έτη λειτουργίας του Τμήματος έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία σαράντα έξι (46) διδακτορικές διατριβές. Αρκετοί από τους Διδάκτορές του Τμήματος έχουν καταλάβει θέσεις μελών ΔΕΠ ή εργάζονται σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ενώ άλλοι κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις σε υπουργεία, μεγάλες τράπεζες και επιχειρήσεις εντός και εκτός συνόρων:

 

v  Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

v  Τράπεζα της Ελλάδος

v  Υπουργείο Οικονομικών

v  Accenture Hellas

v  Assos Capital SA

v  Coca Cola HBS

v  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

v  Πάντειο Πανεπιστήμιο

v  ALBA Graduate Business School

v  European University Of Cyprus

v  HEC University of Lausanne

v  Manchester Business School, University of Manchester

v  University of Sydney

Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες δημοσιοποιούνται δια του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα, χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών καθορίζονται ρητά στην παραπάνω προκήρυξη.

 

Οι υποψήφιοι φοιτητές του διδακτορικού προγράμματος πρέπει να έχουν τα εξής κατ' ελάχιστον τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

γ) Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει να έχει ως κύρια απασχόληση τις διδακτορικές του/της σπουδές. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του/της φοιτητή/τριας σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα έξι (6) χρόνια, μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο φοιτητής/τρία δικαιολογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα, λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει πάρει αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος).

 

Κατάλογος Διδακτορικών Διατριβών που έχουν εκπονηθεί