Σάββατο 20 Απριλίου 2019warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Η αποστολή του ΠΜΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στους παραπάνω τομείς δραστηριότητας του τμήματος.

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Λογιστική

β) Ελεγκτική

γ) Χρηματοοικονομική

δ) Επενδύσεις

ε) Διαχείριση Κινδύνου

Πιο συγκεκριμένα το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

• Στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στους τομείς που είναι συμβατοί με την ερευνητική δραστηριότητα, τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και με το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος.

• Στην επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους, στην Ελληνική γλώσσα.

• Στην προβολή του Πανεπιστημίου διεθνώς και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρονται σε Ευρωπαϊκό και ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο.

• Στη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα.

Η σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα η πολυπλοκότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και η συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα, απαιτούν από τους νέους επιστήμονες της λογιστικής και χρηματοοικονομικής εξειδικευμένες γνώσεις και συνεχή επιμόρφωση στις νέες επιστημονικές εξελίξεις. Το Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, το οποίο λειτουργεί επιτυχημένα από το 2004, έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους βασικούς τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, και σκοπός του είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στους παραπάνω τομείς δραστηριότητας του τμήματος. Οι επιστήμονες-απόφοιτοι του προγράμματος εξειδικεύονται και αναπτύσσουν σημαντικές ικανότητες οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν πολύ θετικά σε καίριους τομείς, όχι μόνον των οικονομικών μονάδων του ιδιωτικού τομέα αλλά κυρίως στις δραστηριότητες Δημοσίου Τομέα, και στην προσπάθειες της χώρας να εισέλθει σε μία περίοδο οικονομικής σταθερότητας.