Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • «Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2018-19, ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ.Πρωτ: 115609/Ζ1-9/7/2018 σχετικό έγγραφο) σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017. Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ έχει ενημερωθεί με το νέο πρόγραμμα σπουδών και τα νέα δίδακτρα που θα ισχύσουν κατά το ακαδ. έτος 2018-19.»
    Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε.Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.
Η αποστολή του ΠΜΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στους παραπάνω τομείς δραστηριότητας του τμήματος.

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Λογιστική

β) Ελεγκτική

γ) Χρηματοοικονομική

δ) Επενδύσεις

ε) Διαχείριση Κινδύνου

Πιο συγκεκριμένα το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

• Στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στους τομείς που είναι συμβατοί με την ερευνητική δραστηριότητα, τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και με το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος.

• Στην επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους, στην Ελληνική γλώσσα.

• Στην προβολή του Πανεπιστημίου διεθνώς και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρονται σε Ευρωπαϊκό και ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο.

• Στη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα.

Η σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα η πολυπλοκότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και η συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα, απαιτούν από τους νέους επιστήμονες της λογιστικής και χρηματοοικονομικής εξειδικευμένες γνώσεις και συνεχή επιμόρφωση στις νέες επιστημονικές εξελίξεις. Το Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, το οποίο λειτουργεί επιτυχημένα από το 2004, έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους βασικούς τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, και σκοπός του είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στους παραπάνω τομείς δραστηριότητας του τμήματος. Οι επιστήμονες-απόφοιτοι του προγράμματος εξειδικεύονται και αναπτύσσουν σημαντικές ικανότητες οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν πολύ θετικά σε καίριους τομείς, όχι μόνον των οικονομικών μονάδων του ιδιωτικού τομέα αλλά κυρίως στις δραστηριότητες Δημοσίου Τομέα, και στην προσπάθειες της χώρας να εισέλθει σε μία περίοδο οικονομικής σταθερότητας.