Σάββατο 20 Απριλίου 2019warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2019-20, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/ , ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά εντός πενθημέρου από την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις

Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Π.Μ.Σ. ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ


1) Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική αναγνωρίζεται από το ελληνικό δημόσιο;

Ναι, όλα τα Π.Μ.Σ. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναγνωρίζονται από το δημόσιο. Το Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική συγκεκριμένα έχει ιδρυθεί με την Υ.Α. Β7/5915/ ΦΕΚ 383-25/2/2004 [η οποία τροποποιήθηκε με τις Y.A. Β7/66974 και 99359/Β7(διόρθωση ΦΕΚ 2104/29-9-09)].

2) Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ή είναι απαραίτητη η κατοχή πρώτου πτυχίου από αμιγώς οικονομική σχολή;

Ναι, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., ακόμα και στην περίπτωση που ο πρώτος τίτλος σπουδών τους δεν είναι αμιγώς οικονομικός, αρκεί να ασκούν αποδεδειγμένα οικονομολογικό επάγγελμα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.oe-e.gr/memb/prereq.htm

3) Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να κάνουν εγγραφή στο Σ.Ο.Ε.Λ.;

Ναι μπορούν, όπως και όλοι οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου οικονομικής κατεύθυνσης.

4) Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως λογιστικού φοροτεχνικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε.;

Ναι μπορούν, αρκεί να ασκούν αποδεδειγμένα το επάγγελμα του λογιστή ή του βοηθού λογιστή για το χρονικό διάστημα εκείνο που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (Ν. 1525/1997). Επίσης, βάσει νέου νόμου (Ν. 3470/2006),για τους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/law/Documents/3470-2006.pdf

5) Από ποιους διεθνείς οργανισμούς έχει λάβει πιστοποίηση το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική; Ποιες απαλλαγές ή εκπτώσεις δικαιούνται οι απόφοιτοι του ΠΜΣ;

Πιστοποίηση του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
• Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ εξαιρούνται από αρκετές ενότητες στις οποίες απαιτείται εξέταση για τη λήψη της επαγγελματικής πιστοποίησης του Association of Chartered Certified Accountants. Συγκεκριμένα, όλοι οι απόφοιτοι εξαιρούνται από τις ενότητες: F1 "Accountant in Business" (AB), F2 "Management Accounting" (MA), F3 "Financial Accounting" (FA), F4 "Corporate and Business Law" (CL),ενώ ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει λαμβάνουν εξαίρεση και από τις ενότητες F5 “Performance Management (PM) και F8 “Audit and Assurance” (AA).
• Επίσης το πρόγραμμα συμμετέχει στο ACCA Accelerate program το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων μειωμένα εξέταστρα για τη λήψη της επαγγελματικής πιστοποίησης ACCA καθώς και μειωμένα κόστη για την κάθε απαλλαγή στις ενότητες F1-F4, F5 και F8 που προαναφέρθηκαν.
ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)
• Tο Πρόγραμμα αξιολογήθηκε προσφάτως από το ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) και έλαβε (υπό προϋποθέσεις) τις ακόλουθες απαλλαγές σε επιμέρους ενότητες της επαγγελματικής πιστοποίησης ACA: Accounting, Assurance, Business and Finance, Financial Management και Management Information.
CFA Institute University Recognition Program
• Το ΠΜΣ έχει ενταχθεί στo CFA Institute University Recognition Program, τίτλος που απονέμεται σε προγράμματα σπουδών των οποίων η διδακτέα ύλη καλύπτει τουλάχιστον το 70% της ύλης στην οποία απαιτείται εξέταση για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA. Το ΠΜΣ δικαιούται ως εκ τούτου να χορηγεί δύο υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος στα πλαίσια του προγράμματος CFA Program Awareness Scholarships, σε φοιτητές ή αποφοίτους που επιθυμούν να προβούν στην εξέταση για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA.
The IIA Internal Audit Awareness Program Schools.
• Tο Πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από το Institute of Internal Αuditors (The IIA) ως ένα από τα The IIA Internal Audit Awareness Program Schools, σε αναγνώριση της προσήλωσης και των προσπαθειών του να προσφέρει στους φοιτητές του το απαραίτητο πλαίσιο γνώσεων, προκειμένου να είναι σε θέση να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή.
ACFE Anti-Fraud Education Partnership Program.
• Το Πρόγραμμα συμμετέχει στο ACFE Anti-Fraud Education Partnership Program. Το Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) ιδρύθηκε το 1988 και εδρεύει στο Austin, Texas (ΗΠΑ) και αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό κατά της απάτης με περισσότερα από 75.000 μέλη παγκοσμίως. Το Anti-Fraud Education Partnership Program διευκολύνει τα πανεπιστήμια να προσφέρουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο του ελέγχου, της πρόληψης και του εντοπισμού περιστατικών απάτης, παρέχοντας υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό, όπως πρακτικά εγχειρίδια, μελέτες περίπτωσης, videos και επιπρόσθετους πόρους, που βοηθούν σημαντικά το έργο των διδασκόντων.

Β. ΔΙΔΑΚΤΡΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Π.Μ.Σ. - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ


1) Μπορεί το Π.Μ.Σ. να χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ;

Ναι μπορεί. Η δυνατότητα αυτή βέβαια παρέχεται μόνο στους φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης οι οποίοι εργάζονται. Το Π.Μ.Σ. πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Επίσης ήδη τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου μας είναι πιστοποιημένοι εισηγητές του ΟΑΕΔ και φέρουν σχετικό αριθμό μητρώου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (τηλ. 210-9989897).

2) Πώς μπορούν οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. να λάβουν απόδειξη ή τιμολόγιο για τα δίδακτρα που έχουν ήδη καταβάλει;

Οι φοιτητές με την εγγραφή τους, και κατόπιν συμπλήρωσης σχετικής αιτήσεως, καταχωρούνται σε βάση δεδομένων, μέσω της οποίας εκδίδονται αυτόματα στο τέλος κάθε μήνα οι αποδείξεις των διδάκτρων που κατετέθησαν στη διάρκεια του. Οι αποδείξεις αυτές αποστέλλονται στη γραμματεία, η οποία και ενημερώνει τους φοιτητές για την παραλαβή τους. Οι φοιτητές όμως που επιθυμούν την έκδοση τιμολογίου ή αποδείξεως σε άλλα στοιχεία από τα προσωπικά τους (π.χ. στην περίπτωση που το ΠΜΣ χρηματοδοτείται από κάποιο φορέα ή κάποια επιχείρηση) θα πρέπει να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΟΠΑ πριν την καταβολή της εκάστοτε δόσης, και να αιτούνται την έκδοση του παραστατικού που επιθυμούν. Και αυτές οι αποδείξεις και τα τιμολόγια παραλαμβάνονται μετά από δύο ημέρες από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Γ. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΜΑΘΗΣΗ


1) Μπορεί κάποιος να αλλάξει κατεύθυνση σπουδών;

Όχι, η επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών γίνεται με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. , δηλ. πριν ακόμα γίνει κάποιος δεκτός στο πρόγραμμα. Οι αιτούντες στη συνέχεια αξιολογούνται και επιλέγονται σε σχέση με τους λοιπούς υποψηφίους της ίδιας κατεύθυνσης και μόνο.

2) Πότε καλούνται οι φοιτητές να αποφασίσουν ποια μαθήματα επιλογής θα παρακολουθήσουν;

Όσον αφορά το τμήμα πλήρους φοίτησης, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μαθήματα κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής περιόδου, ενώ οι φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης καλούνται να κάνουν τις επιλογές τους κατά τη διάρκεια δηλαδή της τρίτης διδακτικής περιόδου. Οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο που προμηθεύονται από τη γραμματεία, στο οποίο δηλώνουν με ποια σειρά προτίμησης θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται σε κάθε περίοδο. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός φοιτητών για να πραγματοποιηθεί ένα μάθημα είναι οκτώ (8), ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος είναι τριάντα (30). Με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος τα ανωτέρω όρια μπορούν να τροποποιηθούν. Οι προτιμήσεις των φοιτητών επεξεργάζονται από τη γραμματεία η οποία και ανακοινώνει ποια από τα μαθήματα επιλογής θα τρέξουν ανά περίοδο και ποιοι φοιτητές θα απαρτίζουν τα τμήματα αυτά. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλεγεί από λιγότερους των 8 φοιτητών, οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα ενταχθούν στα μαθήματα που αποτελούσαν την αμέσως επόμενη επιλογή τους. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που κάποιο μάθημα έχει επιλεγεί από περισσότερους των 30 φοιτητών, οι υπεράριθμοι φοιτητές θα εντάσσονται στα μαθήματα της αμέσως επόμενης επιλογής τους.

3) Μπορεί κάποιος να αλλάξει μάθημα επιλογής στο μέσο μιας διδακτικής περιόδου;

Ναι, οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν μάθημα επιλογής εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη της κάθε διδακτικής περιόδου, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους προς τη γραμματεία του ΠΜΣ, και εφόσον αυτό δε δημιουργεί πρόβλημα στον ελάχιστο και μέγιστο αριθμό φοιτητών ανά μάθημα.

4) Μπορεί ένας φοιτητής να παρακολουθήσει εκτός από τα μαθήματα κορμού της κατεύθυνσής του και τα μαθήματα της επιλογής του, και άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών;

Ναι, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν σαν ακροατές, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους προς τη γραμματεία του ΠΜΣ, πέραν των δώδεκα μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, και όποιο άλλο μάθημα του προγράμματος σπουδών επιθυμούν, εφόσον αφενός υπάρχει αρκετός χώρος στην αίθουσα για επιπλέον φοιτητές και αφετέρου τα μαθήματα αυτά δε συμπίπτουν χρονικά με κάποιο άλλο μάθημα υποχρεωτικής παρακολούθησης. Οι φοιτητές αυτοί δε θα εξεταστούν στα επιπλέον αυτά μαθήματα. Έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων αυτών από τον εκάστοτε διδάσκοντα.

5) Μπορεί κάποιος φοιτητής του τμήματος μερικής φοίτησης να συμπυκνώσει τα μαθήματα και των δύο ετών σε ένα έτος, προκειμένου να τελειώσει τις σπουδές του πιο γρήγορα;

Όχι, ο κάθε φοιτητής του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών ως έχει.

Δ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ


1) Είναι απαραίτητη η αγορά των διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές; Αν ναι, πόσο περίπου κοστίζουν τα βιβλία;

Όχι, δεν είναι απαραίτητη η αγορά των βιβλίων. Στο χώρο της γραμματείας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη από την οποία οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος μπορούν να εξυπηρετούνται. Επίσης οι φοιτητές μπορούν να δανείζονται βιβλία και από την κεντρική βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α. ,με ειδική κάρτα δανεισμού την οποία μπορούν να παραλάβουν από την κεντρική βιβλιοθήκη επιδεικνύοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποφασίσει όμως να αγοράσει τα προτεινόμενα συγγράμματα, θα πρέπει να υπολογίζει πως θα χρειαστεί συνολικά 1000 € επιπλέον. Τέλος, όλο το επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζονται οι φοιτητές, καταχωρείται κάθε εβδομάδα σε ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (βλ. πεδίο «Ηλεκτρονικό Υλικό Μαθημάτων»), στην οποία ο κάθε φοιτητής αποκτά πρόσβαση λαμβάνοντας προσωπικό κωδικό με την εγγραφή του στο ΠΜΣ. Κάθε φορά που καταχωρείται νέο υλικό στη βάση αυτή από τη γραμματεία, αποστέλλονται αυτόματα και ενημερωτικά emails προς όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές. Ο φοιτητής έτσι έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το υλικό πριν από κάθε μάθημα είτε από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ, είτε από το προσωπικό του email.

2) Παρέχεται δωρεάν σίτιση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές;

Ναι, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν σίτιση στο εστιατόριο της σχολής όπως και οι προπτυχιακοί φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση κάρτας δωρεάν σίτισης προσκομίζοντας το εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την εφορία στο «Γραφείο Φοιτητικής Λέσχης» (κτίριο Πατησίων 76, υπόγειο).

3) Δικαιούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δωρεάν υγειονομική περίθαλψη;

Ναι δικαιούνται. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, εφόσον δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν ανήκουν σε κάποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να προμηθευτούν από τη γραμματεία βιβλιάριο δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης το οποίο γίνεται δεκτό σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και ιατρεία της χώρας (απαραίτητη μια φωτογραφία και μια βεβαίωση διακοπής ασφάλισης από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα). Επίσης στο πανεπιστήμιο λειτουργεί ιατρείο όπου υπάρχει ένας ιατρός παθολόγος και μια επισκέπτρια υγείας που προσφέρουν τις ανάλογες υπηρεσίες (τηλ. επικοινωνίας 210-8203 217). Τέλος, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί και υπηρεσία συμβούλου ψυχικής υγείας (περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο σύνδεσμο http://www.aueb.gr/counseling)

4) Δικαιούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο;

Ναι, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, με την εγγραφή τους στο ΠΜΣ, αποκτούν δωρεάν πρόσβαση στο dial-up δίκτυο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, μέσω του προγράμματος «Δίοδος» της ΓΓΕΤ οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο (μέσω δικτύων ADSL) με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος (περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο σύνδεσμο http://diodos.edu.gr)

5) Μπορούν οι φοιτητές που έχουν ήδη πρόσβαση στο διαδίκτυο από εξωτερικό πάροχο, να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Π.Α. από τον υπολογιστή τους;

Ναι, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που έχουν πρόσβαση στο Internet μέσω κάποιου άλλου παρόχου και όχι μέσω του ΟΠΑ (π.χ., με μη-φοιτητική σύνδεση ADSL, ή σε περίπτωση που ο υπολογιστής βρίσκεται σε οργανισμό/εταιρεία/πανεπιστήμιο εκτός ΟΠΑ), μπορούν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου όπως βάσεις βιβλίων/περιοδικών της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ, μέσω της υπηρεσίας VPN (περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο σύνδεσμο http://www.aueb.gr/help/vpn.php