Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017
Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων για το 2017-18

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων άμισθων Υποψηφίων Διδακτόρων πλήρους φοίτησης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Για τη συμμετοχή  στη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.                   Αίτηση σε ειδικό έντυπο χορηγούμενο από τη γραμματεία ή το διαδίκτυο

(http://www.postgraduate_accfin.aueb.gr/Files/Announcements/PhD%20candidate%20application.doc )   

2.                   Βιογραφικό σημείωμα.

3.                   Τίτλο Προπτυχιακών Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.

4.                   Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών (Masters) με αναλυτική βαθμολογία.

5.                   Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

6.              Έκθεση στόχων για τους οποίους υπάρχει η επιθυμία εκπόνησης  διδακτορικής διατριβής στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.

7.            Αντίγραφα Διπλωματικών Εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

8.                   Βιογραφικό Σημείωμα.

9.                   Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

Αιτήσεις κατατίθενται (ή αποστέλλονται ταχυδρομικά) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ. 210-8203 614, 210 8203 630, μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 6/7/2017 2:50:47 μμ

attachementAttachement