Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Χαιρετισμός Διευθυντή ΠΜΣ

Χαιρετισμός από το Διευθυντή του ΠΜΣ

Εμμανουήλ Γ. ΚαβουσανόςTo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2004. Προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Masters) και Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ, PhD) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Το ΜΔΕ προσφέρεται από το 2010 και στα Αγγλικά, στοχεύοντας στην προσέλκυση υψηλής ποιότητας φοιτητών από χώρες εκτός Ελλάδας.

Το ΜΔΕ, μέσω του ετήσιου προγράμματος πλήρους φοίτησης, απευθύνεται σε υποψήφιους που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει και αναζητούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ μέσω του διετούς προγράμματος μερικής φοίτησης, καλύπτει τις ανάγκες πτυχιούχων στελεχών επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο των γνώσεών τους στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Το ΔΔ με τη σειρά του απευθύνεται σε υποψήφιους που επιθυμούν να εκπονήσουν υψηλής ποιότητας έρευνα πλήρους απασχόλησης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Συνολικά, αποστολή του ΠΜΣ αποτελεί η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Η αποστολή αυτή επιτυγχάνεται μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι σύγχρονο, άριστα δομημένο και στο οποίο χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μαθησιακές διαδικασίες όπως μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, εργαστηριακά μαθήματα, μελέτες περιπτώσεων, εργασίες, διπλωματική εργασία και διδασκαλία μέσω της οποίας τα ερευνητικά αποτελέσματα των μελών ΔΕΠ  και η εμπειρία των στελεχών επιχειρήσεων που καλούνται ως επισκέπτες ομιλητές, διοχετεύονται στην αίθουσα. Επίσης, το ΔΔ από μόνο του αλλά και συμπληρωματικά με το ΜΔΕ συντελεί στην προαγωγή της γνώσης και της επιστήμης στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, απασχολώντας υποψήφιους  διδάκτορες οι οποίοι σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος επιτελούν πρωτοποριακή έρευνα στα παραπάνω επιστημονικά πεδία.

Η υποδομή του πανεπιστημίου συμβάλλει στην απρόσκοπτη έρευνα παρέχοντας πρόσβαση, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή, σε σχετικά επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά και σε βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν τη γρήγορη και αποτελεσματική άντληση πληροφοριών, στοιχεία απαραίτητα για τη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας. Περαιτέρω, το Τμήμα, μέσω των εργαστηρίων της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και το Πανεπιστήμιο, μέσω της βιβλιοθήκης και των κέντρων υπολογιστών του, παρέχει στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. τους χώρους στους οποίους μπορεί να διεξαχθεί μελέτη και έρευνα. 

Τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού) του Τμήματος είναι όλοι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχουν άρτια εκπαίδευση, σημαντικό επαγγελματικό έργο, δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις του επιστημονικού τους έργου σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια το οποίο μάλιστα έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης και βράβευσης, έχουν βραβευθεί για την ποιότητα της διδασκαλίας τους από πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ είναι μέλη σημαντικών διεθνών ενώσεων και επιτροπών.  

Οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ, οι οποίοι αποτελούν τους καλύτερους πρέσβεις του ΠΜΣ του Τμήματός μας, ακολουθούν διακεκριμένη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στελεχώνουν μεταξύ άλλων οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ελεγκτικές εταιρείες, την Τράπεζα της Ελλάδος, λογιστικά γραφεία, υπουργεία, δήμους και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στ ους παραπάνω φορείς και επιχειρήσεις, εργάζονται, μεταξύ άλλων, ως λογιστές, προϊστάμενοι λογιστηρίων, οικονομικοί διευθυντές, ορκωτοί ελεγκτές, αναλυτές, αξιολογητές επενδυτικών έργων ενώ κάποιοι έχουν ακολουθήσει ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Σημαντικό θέμα για τους αποφοίτους του ΠΜΣ αποτελεί η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. Το ΠΜΣ αναγνωρίζεται από το δημόσιο και οι απόφοιτοί του μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης οικονομολογικού, λογιστικού φοροτεχνικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και μπορούν να κάνουν εγγραφή στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Επίσης, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του ΜΔΕ καλύπτει την ύλη για επαγγελματική πιστοποίηση στελεχών από οργανισμούς όπως το Ο.Ε.Ε. και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα διακεκριμένο περιβάλλον μάθησης και προαγωγής της έρευνας και καθιστούν το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύγχρονο, εφάμιλλο και ανταγωνιστικό αντίστοιχων ξένων προγραμμάτων του εξωτερικού, με απήχηση  στην αγορά εργασίας, γεγονός που συμβάλλει στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Με λίγα λόγια, το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική αποτελεί επένδυση για την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του. Σας καλώ λοιπόν να μελετήσετε τον οδηγό αυτό για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν στο πρόγραμμα.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, Καθηγητής Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός

Εκδότης: Webmaster
Ημ/νια Δημοσίευσης:

attachementAttachement